.

INFORMACJA O FIRMIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.gornikzabrze.pl (Oficjalny Sklep Górnika Zabrze) prowadzony jest przez Górnik Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (41 - 800), przy ul. Roosevelta 81, wpisaną do rejestru nr 0000106227 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XI Wydział Gospodarczy, NIP 648 - 12 - 78 - 811, e-mail gornikzabrze@gornikzabrze.pl, nr telefonu (32) 271 49 26.

ZAMÓWIENIE

Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.sklep.gornikzabrze.pl Aby złożyć zamówienie użytkownik musi uprzednio zarejestrować się podając swoje dane adresowe oraz numer telefonu. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail oraz sms wygenerowany przez Sklep Górnika Zabrze z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (zamówienie zrealizowane częściowo, zamówienie anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia). Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, podczas gdy zamówiony towar zostanie wycofany ze sprzedaży lub gdy ponowna dostępność towaru przekroczy okres 21 dni roboczych.

PŁATNOŚĆ

Płatności na rzecz Sklepu dokonywane są w następujących formach: przelew internetowy w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line), zapłata kartą płatniczą. Rozliczenie płatności za towary zamówione w sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl obsługiwanego przez spółkę PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sklepowi Górnika Zabrze fakt dokonania zapłaty przez Klienta. PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta Sklepu, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system Platnosci.pl potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sklep Górnika Zabrze zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sklep Górnika Zabrze udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl (np. bank) za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl. Klient sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink - na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl. W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu dokładnie zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana. KOSZT I CZAS REALIZACJI Wysyłka towaru następuje w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Górnik Zabrze S.S.A. od PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na terenie Polski. Nie ma możliwości osobistego odbioru towaru w siedzibie Firmy. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z regulaminem sklepu. Paczki wysłane przez Sklep Górnika Zabrze nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT .. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej sklepu. Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionej przesyłki lub nie odbierze przesyłki pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta. W przypadku opłacenia zamówienia później niż 4 dni od jego złożenia, nie gwarantujemy dostępności towaru. Termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 21 dni roboczych, w przypadku niedostępności towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny („Ustawa”) konsument ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia towaru. W razie skorzystania z w/w prawa Klient jest zobowiązany zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, Ponadto towar musi być zwrócony w miarę możliwości w oryginalnym, opakowaniu z kompletną zawartością. Wysłanie zwrotu do Sklepu Górnika Zabrze odbywa się na koszt zwracającego. Po otrzymaniu zwrotu na adres korespondencyjny Sklepu: Sklep Górnik Zabrze S.S.A. ul. Roosevelta 81 41 - 800 Zabrze w związku ze zwrotem o którym mowa w pkt.1, Sklep zwróci Klientowi kwotę na podany rachunek bankowy zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy. Koszt przesyłki towaru do Sklepu Górnika Zabrze nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy opakowanie dostarczonej do Klienta przesyłki posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności osoby dostarczającej paczkę sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki. Składając reklamację zakupionych towarów należy podać dokładny opis występującej wady, podać okoliczności jej wystąpienia, wykazać dokonanie zakupu oraz wskazać rachunek bankowy, na który miałyby zostać przelane środki pieniężne. W przypadku uznanej reklamacji towary są wymieniane na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie Sklepu, Sklep zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu oraz kosztom przesyłki towaru do klienta na wskazany rachunek bankowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Koszty przesłania wadliwego produktu do Sklepu Górnika Zabrze ponosi Klient. Koszt ten zostanie zwrócony na rachunek bankowy Klienta w przypadku uznania reklamacji. W przypadku nieuznanej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, koszty przesyłki nie są zwracane. Nie ma możliwości wymiany towaru w siedzibie Spółki. Nie ma możliwości zwrotu towarów flokowanych (spersonalizowanych).

INNE POSTANOWIENIA

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Górnika Zabrze, są przetwarzane przez Górnik Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Roosevelta 81 w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep. Administratorem tych danych jest Górnik Zabrze S.A. (adres siedziby jak wyżej). Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

1. Administratorem danych osobowych jest Górnik Zabrze SA z siedzibą Zabrzu, ul. Roosevelta 81.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez: • adres email gornikzabrze@gornikzabrze.pl, • telefonicznie pod numerem (32) 271 49 26, • pisemnie na adres Górnik Zabrze SA ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze.

3. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez: • email: iod@gornikzabrze.pl, • pisemnie na adres Górnik Zabrze SA ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: • realizacji złożonego zamówienia, • przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera Górnik Zabrze oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy, • przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy i oferty produktów klubowych Górnik Zabrze oraz firm będących oficjalnym partnerem handlowym Klubu. • przesyłania mailingów informacyjnych o nowych produktach Górnik Zabrze, • tworzenia zbiorczych statystyk i raportów dotyczących profilu użytkownika serwisów internetowych Górnik Zabrze, • otrzymywania: przesyłek pocztowych na podany adres, telefonów, SMS i MMS na podane numery telefonów od Górnik Zabrze z informacjami oraz publikacjami o działalności klubu zawierającymi reklamy,

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

7. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa: • prawo dostępu do treści danych osobowych, • prawo żądania ich sprostowania (korekty), • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora, • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć